2. Učiť sa, učiť sa... neučiť!!!

Kto sa vzorne učí, bude sa mať v živote dobre, hovorievali nám kedysi. A tak jedna mladá dáma absolvovala osemročné gymnázium a DVE vysoké školy s vynikajúcimi výsledkami. Ale potom – chyba: rozhodla sa učiť. Tu je jej platový dekrét po troch rokoch praxe.

Vážená pani Mgr., Mgr. …
Gymnázium …
Vec: Oznámenie o výške a zložení funkčného platu
určujem Vám s účinnosťou od 1. januára 2015
funkčný plat nasledovne:
Tarifný plat podľa § 7 ods. 9 zákona v členení
- platová tarifa v 10. platovej triede, prac. trieda 1 (príloha č.7 zákona)643,50 €
- zvýšenie platovej tarify podľa § 7 ods. 11 zákona
  o 3 % za 3 celé roky započítanej praxe
19,50 €
Funkčný plat mesačne663,00 €
Slovom: Šesťstošesťdesiattri eur