9. A ešte pretrieď hrach a šošovicu…

V normálnom zamestnaní máte odmeny za to, čo urobíte DOBRE. V školstve sú (alebo bývali) odmeny, ak robíte veci NAVYŠE.

Odpočet úloh  pre návrh na odmenu za obdobie január–december 2015

Zamestnanec: XXXXXXXXXXXXXX

Vykonávanie pracovných činností alebo za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce (pomôcka: aktivity so žiakmi, aktivity na prezentáciu školy, aktivity v rámci MZ a PK, iné):

ÚlohyObdobie plneniaVýsledok plnenia
1. Vystúpenia pre deti s postihnutím na ZŠ ............. , spojené s návštevou, hudobným vystúpením  a  tvorivými dielňami v Súkromnej umeleckej škole v ..........  .

2.Projektové vyučovanie: Dlhá cesta gitary
január 2015– 1. Samostatná príprava, nácvik, dokumentácia  a realizácia, sponzorstvo - obed pre všetkých účastníkov, - zabezpečenie prepravy po meste, XXXXXXXXXX -upomienkové darčeky pre deti ZŠ
Účasť na školení, komunikácia, príprava a realizácia PISA - čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15 ročných žiakov ZŠ a SŠ apríl 2015 Splnené samostatne
-Celoškolská akcia o rómoch nie len pre rómov: o ich kultúre, histórií, remeslách, stolovaní ............ spojená s prezentáciou knihy vytvorenej žiakmi našej školy s hosťami ......................... kraja a o životných príbehoch úspešných rómskych rodín z nášho okolia. -  Príprava, nácvik, realizácia, pozvanie hostí, zabezpečenie médií, kulisy a pomôcky na remeslá,  rómske jedlá, pozvánky,....

Pozn.: akcia na vysokej profesionálnej úrovni pripravená a realizovaná 4 učiteľkami bez finančnej podpory školy. Pozvanie prijali zástupcovia školského úradu, kancelárie splnomocnenca vlády, rómski aktivisti, spolupracovníci školy, média, rodičia.
apríl 2015 Samostatné plnenie: sponzorstvo: XXXXXXXX - 130€ na natočenie a odvysielanie šotu TV X - 20€ pre fotografa XX - 80€potraviny na jedlá rómskej kuchyne /4x80€/XXXX - 20€ pre hudobný doprovod p..........

- preprava vlastným autom, XXX

-zabezpečenie remeselníkov /p. ......, sl. ......../
Prezentácia školy - vystúpenie ku Dňu matiek v sociálnom zariadení v ................ máj 2015 Samostatné plnenie: -prevoz nástrojov, žiakov a p. ............ vlastným autom, XX -10€ pre hud. doprovod p. ............ XXXXXXXX -5€ nákup perníkov pre starkých XXXXXX
Estetizácia okolia školy - sponzorstvo kvetov - letničiek máj  2015 Samostatné plnenie
Prezentácia školy - Deň matiek  v ............. -nácvik a aktívna účasť so žiakmi v nedeľu na vystúpení máj 2015 Samostatné plnenie: .prívoz a odvoz žiakov a hud nástrojov ............. - .................... a späť
1.Školenie na zvýšenie informačných kompetencií učiteľov - sociálne siete
2.Prezentácia knihy ...................................  v priestoroch .................... kaštieľa - príprava a vystúpenie so žiakmi
3.Prezentácia školy na celoslovenskej výtvarnej súťaži ....................................- 1. miesto, prevzatie cien so žiakmi v ..............................j spojené s tematickou obhliadkou hlavného mesta Bratislavy
jún 2015 1.Aktivita v rámci MZ a PK XXXXXXXXXXXX 2.Preprava kostýmov, nástrojov  a občerstvenia pre žiakov vlastným autom sponzorstvo - 10€ pre hud doprovod - p. ............... XXXXXXXXXX 3. Príprava na výtvarnú súťaž,príprava, realizácia, doprovod, fotodokumentácia, sponzorstvo počas akcie so žiakmi 18.06-21.06.2015 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.Príprava, štúdium a písanie projektov pre ŠZŠ: e-školy pre budúcnosť -neúspešný projekt
2....................  Zelené vzdelávanie -projekt úspešný
september 2015 splnené  v tíme
Projektové vyučovanie- Oceánia, Titanic október 2015 samostatne
1.Spolupráca s OZ ........... -výroba a zaslanie výrobkov na Vianočné trhy 2015 a Dni mesta Bratislavy
2.Spolupráca s OZ ........... - napísaný projekt pre žiakov SŽŠ “nano4life: Budúcnosť sú deti - pred vyhodnotením
3.Spolupráca s OZ ............ - napísaný a zaslaný projekt na Tvorivé dielne pre žiakov SŽS na Ministersvo kultúry SR - pred vyhodnotením
4. Celoročné návštevy v rómskej osade a vyťažovanie údajov o žiakoch a ich zákonných zástupcoch
5. Zabezpečenie materiálu na projektové vyučovanie, PVC, VYV, nákup obrusov do triedy
6.Zapožičanie vlastných hudobných nástrojov na prezentáciu školy na hudobných vystúpeniach: 1 akordeón, 2 gitary, nákup strún
7.Zabezpečenie obedov, prívozu a odvozu a finančná odmena pre hudobný doprovod p. ............. pri prezentácii školy
december 2015 1.sponzorstvo: nákup materiálu, poštovné
2.samostatné plnenie
3.samostatné plnenie
4. samostatné plnenie
5. samostatné plnenie
6. samostatné plnenie
7. samostatné plnenie

Všetky akcie akcie boli vopred naplánované, plnené so súhlasom vedenia školy, bez finančnej alebo inej podpory školy.